Ogłoszenie o taryfach za wodę i ścieki

Prezes Zarządu Spółki Eco Probe działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) ogłasza: 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Pszczółki obowiązujące od 19.10.2022r., 

zatwierdzone przez organ regulacyjny decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

nr GD.RZT.70.48.351.2022/D.MW z dnia 22 września 2022r. 
Decyzja dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w gdańsku 
nr GD.RZT.70.48.351.2022/D.mw z dnia 22 września 2022r.