Dokumenty do pobrania

Wniosek o umowę na wodę i ścieki
Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Pszczółki w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę ECO PROBE Sp. z o.o. z siedziba w Pszczółkach – w zakresie usługi przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wypowiedzenie za porozumieniem
Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pszczółki
Zlecenie wykonania usługi
Umowa na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków
Ogólne warunki świadczenia usług
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków, odpadów komunalnych
Umowa na usługi asenizacyjne
Porozumienie, rozwiązanie umowy z Gminą
Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza
Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza
Wniosek o zmianę danych osobowych
Oświadczenie o niezamieszkaniu
Upoważnienie do odbioru faktur
Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej