DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

APLIKACJA MOBILNA

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

 

 

Spółka Eco Probe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 

4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej EcoProbe

 

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2022-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji:2022-09-30

 

 

Oświadczenie sporządzono 2024-03-21. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Aplikacja mobilna EcoProbe jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 
  • Brak możliwości zmiany orientacji aplikacji na poziomą.

  • Część elementów aplikacja posiada niewystarczający kontrast i może byś słabo widoczna (np. mały kontrast etykiety tekstowej „ZMIEŃ LOKALIZACJĘ).

  • Obsługa części kontrolek i informacji o błędach może być trudna do zrozumienia i obsłużenia przez osoby niewidome ze względu na niewystarczająco precyzyjne etykiety odczytywane przez czytnik ekranu (np. kontrolka akceptacji regulaminu podczas wysyłania stanu podlicznika).

  • Komunikaty błędów mogą być niejednoznaczne i sprawiać problemy użytkownikom niewidomym (np. po wprowadzeniu nieprawidłowych danych do pola formularzy).

Utrudnienia są w miarę możliwości usuwane podczas dodawania aktualnych treści. Aplikacja jest bezpłatna. Można ją pobrać z AppStore lub Google Play

 

Aplikacja do pobrania:

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub aplikacji mobilnej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewelina Gleńsk , adres e-mail: 729-051-929. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Eco Probe sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki, budynek główny

 

 

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony parkingu przy ulicy Pomorskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od ul. Pomorskiej znajduje się podjazd dla wózków. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, Biuro Obsługi Klienta oraz pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy oraz toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku, powinna przejechać przez bramę wjazdową od ul. Pomorskiej, aby skorzystać z podjazdu dla wózków przy wejściu głównym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu. Usługa może zostać zapewniona online po wcześniejszym, minimum 2 tygodniowym zgłoszeniu na adres e-mail: ecoprobe@ecoprobe.pl. Usługa ta jest bezpłatna dla osób niesłyszących.