DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 

 

Spółka Eco Probe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ecoprobe.pl

 

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-01

 

 

Dla strony internetowej www.ecoprobe.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.ecu/ ), z którego wynika, 

że strona internetowa www.ecoprobe.pl spełnia wymagania w 88,43%, gdzie 100% jest najlepszą oceną).

 

Oświadczenie sporządzono 2024-03-21. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona internetowa www.ecoprobe.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Możliwa jest zmiana wielkości czcionki, zastosowano prawidłowy kontrast, wszelkie informacje zawarte 

w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny. 

Brak jest opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 

z niepełnosprawnościami. 

Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.). Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla osób z niepełnosprawnościami. 

Są to niewielkie utrudnienia, które w miarę możliwości, przy dodawaniu aktualnych treści, będą usuwane.)

 

Serwis posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

  • możliwość podwyższenia kontrastu,

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

  • użytkownicy korzystający z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewelina Gleńsk, adres e-mail: ecoprobe@ecoprobe.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 729-051-929.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Eco Probe sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki, budynek główny

 

 

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony parkingu przy ulicy Pomorskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od ul. Pomorskiej znajduje się podjazd dla wózków. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, Biuro Obsługi Klienta oraz pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy oraz toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku, powinna przejechać przez bramę wjazdową od ul. Pomorskiej, aby skorzystać z podjazdu dla wózków przy wejściu głównym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu. Usługa może zostać zapewniona online po wcześniejszym, minimum 2 tygodniowym zgłoszeniu na adres e-mail: ecoprobe@ecoprobe.pl. Usługa ta jest bezpłatna dla osób niesłyszących.

 

 

Aplikacja mobilna

 

 

Spółka Eco Probe posiada aplikację mobilną: 

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej. 

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej: Deklaracja dostępności - aplikacja mobilna.