POBÓR WODY Z HYDRANTU

Procedura poboru wody z hydrantu przeciwpożarowego

 

  1. Złożenie wniosku o wydanie warunków poboru wody z hydrantu przeciwpożarowego do Eco Probe Sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki.
  2. Uzyskanie warunków poboru wody z hydrantu oraz podanie informacji o wysokości należności za usługę
  3. Wniesienie kaucji za udostępnienie przystawki hydrantowej na konto Eco Probe Sp. z o.o.
  4. Podpisanie zlecenia na pobór wody z hydrantu wraz z przekazaniem potwierdzenia zapłaty kaucji za udostępnienie przystawki hydrantowej na konto Eco Probe Sp. z o.o.
  5. Wydania przystawki hydrantowej przez Eco Probe Sp. z o.o.
  6. Zwrot przystawki hydrantowej w terminie wskazanym przez Eco Probe Sp. z o.o. w warunkach poboru wody z hydrantu. Brak zwrotu przystawki hydrantowej w terminie wskazanym w warunkach poboru wody z hydrantu przeciwpożarowego, skutkować będzie naliczeniem opłaty stałej w wysokości 50,00zł brutto za 1 dzień udostępnienia. Zwrot kaucji za udostępnienie przystawki hydrantowej nastąpi w terminie 7 dni od daty zwrotu przystawki.
  7. Naliczenie opłaty stałej oraz zmiennej za pobór wody z hydrantu. Wystawienie faktury dla odbiorcy z 7 dniowym terminem płatności.

Cennik

Kaucja zwrotna

1000 zł brutto (za udostępnienie przystawki hydrantowej). – 


Opłata stała za pobór wody z hydrantu

10,00zł brutto/jeden dzień udostępnienia przystawki hydrantowej na podstawie warunków poboru wody z hydrantu przeciwpożarowego. Przystawkę należy zwrócić w godzinach pracy Eco Probe Sp. z o.o. (urządzenie wypożyczone na 2 dni należy pobrać po godzinie 7.00 np. w poniedziałek, natomiast zwrot musi nastąpić do godziny 15.00 we wtorek).

Opłata stała za pobór wody z hydrantu

50,00zł brutto/jeden dzień udostępnienia przystawki hydrantowej poza terminem określonym w warunkach poboru wody z hydrantu przeciwpożarowego.

Opłata zmienna za pobór wody z hydrantu - rozliczenie na podstawie wskazań wodomierza, zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.351.2021/D.JM z dnia 11 lutego 2021r

NINIEJSZA INFORMACJA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO.